Закон за потребителския кредит

Закона е в сила от 12.05.2010 г.

Какво урежда, действащия Закон за потребителския кредит?

Чл. 1. Този закон урежда:

1. изискванията към договора за потребителски кредит, включително когато е сключен чрез посредник, както и към рекламата на този вид договор;
2. изискванията към преддоговорната информация и начина на изчисляване на годишния процент на разходите при договор по т. 1;
3. правото на потребителите на отказ от сключения договор за потребителски кредит, както и на предсрочно погасяване на задълженията;
4. правото на достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове във връзка с договор за потребителски кредит.

Цели на закона

Чл. 2. Целта на закона е да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит, както и чрез насърчаване на отговорно поведение от страна на кредиторите при предоставяне на потребителски кредит.

Разпоредби на закона

Чл. 3. (1) Разпоредбите на закона се прилагат и в случаите, когато между потребителя и кредитора са сключени няколко договора за кредит, чийто общ размер надвишава максималния размер, посочен в чл. 4, ал. 1, т. 1, или чието сключване е с цел или резултат заобикаляне изискванията на закона.

(2) Разпоредбите на закона се прилагат и за договори за кредит под формата на овърдрафт, когато кредитът трябва да бъде погасен в срок, по-дълъг от три месеца.

(3) Разпоредбите на закона се прилагат и за договорите за наем или лизинг, при които се предвижда възможност за закупуване на стоката – предмет на договора.

(4) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2016 г.) Разпоредбите на закона се прилагат за договори за потребителски кредити, които не са обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот и които се предоставят за ремонт на недвижим имот, с общ размер на кредита, по-голям от 147 000 лв. или равностойността им в друга валута по курса на Българската народна банка към датата на сключване на договора.

Чл. 4. (1) Разпоредбите на закона не се прилагат за:

1. (изм. – ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 23.07.2014 г.) договори за кредит с общ размер по-голям от 147 000 лв., или равностойността им в друга валута по курса на Българската народна банка към датата на сключване на договора;
2. (изм. – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 31.08.2010 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 23.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2016 г.) договори за кредит или договори за посредничество за предоставяне на кредит, които са обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот;
3. (изм. – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 31.08.2010 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 23.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2016 г.) договори за кредит и/или договори за посредничество за предоставяне на кредит с цел придобиване или запазване правото на собственост върху земя или друг недвижим имот, включително сграда, която е построена или предстои да бъде построена;
4. договори за наем или лизинг, при които не се предвижда задължение за закупуване на стоката – предмет на договора, нито в договора, нито в друго споразумение между страните; смята се, че задължение за закупуване на стоката – предмет на договора, съществува, ако в договора е предвидена възможност кредиторът едностранно да вземе решение да прехвърли собствеността;
5. договори за кредит, по които не се начисляват лихва или други разходи за потребителя;
6. договори за кредит със срок за погасяване на задължението до три месеца и при които се дължат незначителни разходи;
7. договори за кредит, предоставяни от работодателя на работници и служители, които договори са извън предмета на неговата основна дейност, по които не се начислява лихва или годишният процент на разходите е по-нисък от преобладаващия на пазара и които не се предлагат на потребителите на общо основание;
8. договори за кредит, сключени с инвестиционен посредник по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти или с кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции, с цел да се позволи на инвеститор да осъществи сделка с един или повече финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, когато инвестиционният посредник или кредитната институция, предоставящи кредит, участват в такава сделка;
9. договори за кредит, които са постигнати в резултат на уреждане на спора в съда или в резултат на спогодба, постигната пред друг орган, установен със закон;
10. договори за кредит, които се отнасят до разсрочено плащане на съществуващ дълг, за което потребителят не дължи разходи;
11. договори за кредит, при сключването на които потребителят се задължава да предостави като обезпечение вещ за съхранение при кредитора и при които отговорността на потребителя е строго ограничена до предоставената вещ;
12. договори за кредит, предоставени на ограничен кръг лица по силата на законови разпоредби в обществена полза, които са с лихва, по-ниска от преобладаващата на пазара, които са без лихва, с лихва не по-висока от прилаганата на пазара, или при други условия, които са по-благоприятни за потребителя от прилаганите на пазара;
13. договори за кредит, предоставяни от взаимоспомагателни каси и кооперации на техните членове, без лихва или при лихва, по-ниска от преобладаващата на пазара;
14. договори за кредит под формата на овърдрафт с едномесечен срок за погасяване на задължението освен в случаите по чл. 8, ал. 7.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 35 от 2014 г., в сила от 23.07.2014 г.) Разпоредбите на закона, с изключение на разпоредбите на ал. 1, т. 14 и на чл. 1, 2, 3, 7, 8, чл. 9, ал. 1, чл. 10, чл. 11, ал. 4, чл. 12, чл. 15 – 24, чл. 25, ал. 1, т. 1 – 3, ал. 2, 3, 5 и 6, чл. 26 – 28, чл. 36 – 48, 50, 52 – 55 и § 1, т. 1 – 11 от допълнителните разпоредби, не се прилагат за договори за кредит под формата на овърдрафт, когато кредитът трябва да бъде погасен при поискване или в срок до три месеца.

(3) Разпоредбите на закона, с изключение на разпоредбите на чл. 1, 2, чл. 3, ал. 2, чл. 9, 13, 20 – 24, 37 – 44, 46, 52 – 55 и § 1, т. 1 – 11 от допълнителните разпоредби, не се прилагат за договори за откриване на сметка по кредита, при които съществува възможност за потребителя да превиши наличността на сметката или на договорения размер на овъдрафт.

С пълния текст на закона, може да се запознаете – ТУК!

Добавена на от:

Етикети:

254 Общо преглеждания, 1 за днес

BG Naemi
5.0/35/5

  

Сходни новини

Реклама

Вашият коментар